Het is nu ma maart 04, 2024 2:19 pm




Forum gesloten Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 10 berichten ] 
Vertaler Frans-Nederlands gezocht voor toespraak De Gaulle 
Auteur Bericht
Staf
Avatar gebruiker
Kevin

Geregistreerd:
za maart 27, 2004 7:12 pm
Berichten: 6992
Bericht Vertaler Frans-Nederlands gezocht voor toespraak De Gaulle
Wie beheerst het Frans voldoende om een nette Nederlandse vertaling te maken van de onderstaande toespraak van Charles de Gaulle voor plaatsing op Go2War2? Deze vertaling zal een mooie aanvulling zijn op de biografie over De Gaulle die spoedig ook online zal komen.

Citaat:
Appel du 18 juin
Charles de Gaulle

18 juin 1940


Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s’est mis en rapport avec l’ennemi pour cesser le combat.

Certes, nous avons été, nous sommes, submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne, de l’ennemi.

Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd’hui.

Mais le dernier mot est-il dit ? L’espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non !

Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n’est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire.

Car la France n’est pas seule ! Elle n’est pas seule ! Elle n’est pas seule ! Elle a un vaste Empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l’Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l’Angleterre, utiliser sans limites l’immense industrie des États-Unis.

Cette guerre n’est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n’est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances, n’empêchent pas qu’il y a, dans l’univers, tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd’hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l’avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là.

Moi, Général de Gaulle, actuellement à Londres, j’invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s’y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j’invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d’armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s’y trouver, à se mettre en rapport avec moi.

Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas.

Demain, comme aujourd’hui, je parlerai à la Radio de Londres.

_________________
Hoofdredacteur Artikelen TracesOfWar.com
STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee)

Schrijver van:
* Oorlogszone Zoo
* De boodschapper uit de hel
* Een rechter in Auschwitz
* Het masker van de massamoordenaar
* Kerstmis onder vuur
* Kolberg


vr feb 15, 2013 10:02 pm
Profiel WWW
Moderator
Avatar gebruiker
Jean

Geregistreerd:
vr jul 24, 2009 2:23 pm
Berichten: 1184
Woonplaats: Flanders Fields
Bericht Re: Vertaler Frans-Nederlands gezocht voor toespraak De Gaul
Even snel een Engelse versie opgediept:

Citaat:
The leaders who, for many years, have been at the head of the French armies have formed a government. This government, alleging the defeat of our armies, has made contact with the enemy in order to stop the fighting. It is true, we were, we are, overwhelmed by the mechanical, ground and air forces of the enemy. Infinitely more than their number, it is the tanks, the airplanes, the tactics of the Germans which are causing us to retreat. It was the tanks, the airplanes, the tactics of the Germans that surprised our leaders to the point of bringing them to where they are today.

But has the last word been said? Must hope disappear? Is defeat final? No!

Believe me, I who am speaking to you with full knowledge of the facts, and who tell you that nothing is lost for France. The same means that overcame us can bring us victory one day. For France is not alone! She is not alone! She is not alone! She has a vast Empire behind her. She can align with the British Empire that holds the sea and continues the fight. She can, like England, use without limit the immense industry of the United States.

This war is not limited to the unfortunate territory of our country. This war is not over as a result of the Battle of France. This war is a worldwide war. All the mistakes, all the delays, all the suffering, do not alter the fact that there are, in the world, all the means necessary to crush our enemies one day. Vanquished today by mechanical force, in the future we will be able to overcome by a superior mechanical force. The fate of the world depends on it.

I, General de Gaulle, currently in London, invite the officers and the French soldiers who are located in British territory or who might end up here, with their weapons or without their weapons, I invite the engineers and the specialised workers of the armament industries who are located in British territory or who might end up here, to put themselves in contact with me.

Whatever happens, the flame of the French resistance must not be extinguished and will not be extinguished. Tomorrow, as today, I will speak on the radio from London.

_________________
Ni dieu, ni maitre


za feb 16, 2013 10:03 am
Profiel
Staf
Avatar gebruiker
Kevin

Geregistreerd:
za maart 27, 2004 7:12 pm
Berichten: 6992
Bericht Re: Vertaler Frans-Nederlands gezocht voor toespraak De Gaul
Bedankt, Jean. Lijkt me wel een accurate vertaling, dus die kan helpen bij het vertalen.

_________________
Hoofdredacteur Artikelen TracesOfWar.com
STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee)

Schrijver van:
* Oorlogszone Zoo
* De boodschapper uit de hel
* Een rechter in Auschwitz
* Het masker van de massamoordenaar
* Kerstmis onder vuur
* Kolberg


za feb 16, 2013 12:36 pm
Profiel WWW
Jente
Bericht Re: Vertaler Frans-Nederlands gezocht voor toespraak De Gaul
Ik heb het proberen te vertalen, er zitten dus waarschijnlijk wel enkele vertaalfoutjes in;

Citaat:
Oproep van 18 juni
Charles de Gaulle

18 juni 1940


De leiders die, sinds vele jaren, aan het hoofd staan van het Frans leger, hebben een regering gevormd. Deze regering, te weten aan de nederlaag van onze legers, heeft contact opgenomen met de vijand om de strijd te staken.

Het is zeker dat, wij waren, we zijn, overdonderd door de mechanische, grond- en luchttroepen, van de vijand.

Oneindig meer dan hun aantal, zijn de tanks, de vliegtuigen, de Duitse tactiek die ons liet terugtrekken. Het zijn de tanks, de vliegtuigen, de Duitse tactiek die onze leiders liet overvallen tot het punt die hen bracht naar daar waar ze momenteel zijn.

Maar is het laatste woord gezegd? Moet de hoop verdwijnen? Is de nederlaag definitief? Nee!

Geloof mij, ik die tot u richt in het volste vertrouwen en u zegt dat niets verloren is voor Frankrijk. De zelfde middelen die ons overwon zullen ons op een dag de overwinning brengen.

Want Frankrijk is niet alleen! Ze is niet alleen! Ze is niet alleen! Ze heeft een groot Rijk achter haar. Ze kan zich richten tot het Britse Rijk die beschikt over de zee en die de strijd voortzet. Ze mag, zoals Engeland, gebruik maken van de immense industrie van de Verenigde Staten.

Deze oorlog is niet beperkt tot het grondgebied van ons ongelukkig grondgebied. Deze oorlog is niet voorbij door de Slag om Frankrijk. Deze oorlog is een wereldoorlog. Alle fouten, alle vertragingen, al het lijden, geen belemmering dat er, in het universum, alle middelen nodig zijn om op een dag de vijand te verslaan. Vandaag overwonnen door een mechanische kracht, kunnen wij geloven in een toekomst waarin we in staat zijn op een overwinning met een superieure mechanische kracht. Het lot van de wereld hangt er van af.

Ik, Generaal de Gaulle, momenteel in Londen, roep de Franse officieren en soldaten die zich op Brits grondgebied bevinden of die hier terecht gekomen zijn op, om met of zonder jullie wapens, ik roep de ingenieurs en de gespecialiseerde arbeiders van de wapenindustrie op die zich op Brits grondgebied bevinden of die hier terecht gekomen zijn om contact op te nemen met mij.

Wat er ook moge gebeuren, de vlam van het Franse verzet mag niet en zal niet gedoofd worden.

Morgen, als vandaag, zal ik spreken op de radio vanuit Londen.


zo feb 17, 2013 2:10 pm
Jente
Bericht Re: Vertaler Frans-Nederlands gezocht voor toespraak De Gaul
Heb niet heel de tekst vertaald met het vertaalprogramma.
Alleen woorden die ik niet begreep heb ik vertaald.
Voor de rest heb ik mijn kennis van het Frans (dit jaar heb ik al voor het 7e jaar Frans in school) gebruikt.


zo feb 17, 2013 7:00 pm
Staf
Avatar gebruiker
Kevin

Geregistreerd:
za maart 27, 2004 7:12 pm
Berichten: 6992
Bericht Re: Vertaler Frans-Nederlands gezocht voor toespraak De Gaul
Dank je wel, Jente. Hier ben ik wel mee geholpen. Ik heb jouw tekst kritisch nagekeken en het onderstaande is het resultaat. Verbeteringen van jou en anderen zijn welkom!


Citaat:
De leiders, die sinds vele jaren aan het hoofd staan van het Frans leger, hebben een regering gevormd. Deze regering, die de nederlaag van onze legers pretendeert, heeft contact opgenomen met de vijand om de strijd te staken.

Het is waar: wij waren, wij zijn overdonderd door de mechanische grond- en luchttroepen van de vijand.

Veel meer dan hun aantal zijn het de tanks, de vliegtuigen en de Duitse tactiek die ons lieten terugtrekken. Het zijn de tanks, de vliegtuigen en de Duitse tactiek die onze leiders verrasten en hen brachten op het punt waar ze nu zijn.

Maar is het laatste woord gezegd? Moet de hoop verdwijnen? Is de nederlaag definitief? Nee!

Geloof mij, ik, die me tot u richt met de volledige kennis van de oorzaken en u zeg dat niets verloren is voor Frankrijk. Dezelfde middelen waarmee we overwonnen zijn, zullen ons op een dag de overwinning brengen.

Want Frankrijk is niet alleen! Ze is niet alleen! Ze is niet alleen! Ze heeft een groot rijk achter zich. Ze kan zich richten tot het Britse Rijk dat beschikt over de zee en dat de strijd voortzet. Ze mag, zoals Engeland, gebruik maken van de immense industrie van de Verenigde Staten.

Deze oorlog is niet beperkt tot het grondgebied van ons ongelukkige land. Deze oorlog is niet voorbij door de Slag om Frankrijk. Deze oorlog is een wereldoorlog. Alle fouten, alle vertragingen, al het lijden, verhinderen niet dat er in de wereld alle middelen beschikbaar zijn om op een dag de vijand te verslaan. Vandaag overwonnen door een mechanische kracht, kunnen wij geloven in een toekomst waarin we in staat zijn tot een overwinning met een superieure mechanische kracht. Het lot van de wereld hangt ervan af.

Ik, generaal De Gaulle, momenteel in Londen, roep de Franse officieren en soldaten op, die zich op Brits grondgebied bevinden of die hier terecht zullen komen, met hun wapens of zonder hun wapens, ik roep de ingenieurs en de gespecialiseerde arbeiders van de wapenindustrie op, die zich op Brits grondgebied bevinden of die hier terecht zullen komen, om in contact te treden met mij.

Wat er ook gebeurt, de vlam van het Franse verzet mag niet doven en zal niet doven.

Morgen zal ik, zoals vandaag, spreken op de radio vanuit Londen.

_________________
Hoofdredacteur Artikelen TracesOfWar.com
STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee)

Schrijver van:
* Oorlogszone Zoo
* De boodschapper uit de hel
* Een rechter in Auschwitz
* Het masker van de massamoordenaar
* Kerstmis onder vuur
* Kolberg


zo feb 17, 2013 8:32 pm
Profiel WWW
Jente
Bericht Re: Vertaler Frans-Nederlands gezocht voor toespraak De Gaul
Misschien 'Geloof mij' veranderen naar 'Geloof me'?


zo feb 17, 2013 9:30 pm
Mario
Bericht Re: Vertaler Frans-Nederlands gezocht voor toespraak De Gaul
hier een bescheiden bijdrage, met enkele aanpassingen aan de tekst van Jente
Uiteraard zijn jullie vrij te kiezen wat je ermee doet



De legerleiding, die sinds vele jaren aan het hoofd staat van het Franse leger, heeft een regering gevormd. Deze regering, die de nederlaag van onze legers aanvoert, heeft contact opgenomen met de vijand teneinde de strijd te staken.

Inderdaad, de mechanische kracht van de vijand, zijn grond- en luchttroepen hebben ons overweldigd.

Veel meer dan hun aantallen zijn het de tanks, de vliegtuigen en de Duitse tactiek waarvoor we moesten wijken. Het zijn de tanks, de vliegtuigen en de Duitse tactiek die onze legerleiding verrasten en haar bracht op het punt waar ze nu zijn.

Maar is hiermee het laatste woord gezegd? Is de hoop gedoemd te verdwijnen? Is de nederlaag definitief? Nee!

Geloof mij, ik, die me tot u richt met kennis van zaken en u zeg dat niets verloren is voor Frankrijk. Diezelfde middelen die ons overwonnen, zullen ons op een dag de overwinning schenken.

Want Frankrijk is niet alleen! Ze is niet alleen! Ze is niet alleen! Ze kan steunen op een groot rijk. Ze kan een blok vormen met het Britse Rijk dat over de zeeën heerst en de strijd voortzet. Ze kan, zoals Engeland, de immense industriële kracht van de Verenigde Staten aanspreken.

Deze oorlog is niet beperkt tot het grondgebied van ons onfortuinlijk land. Deze oorlog is niet voorbij met de slag om Frankrijk. Deze oorlog is een wereldoorlog. Alle fouten, alle vertragingen, al het lijden, verhinderen niet dat er in de wereld de nodige middelen beschikbaar zijn om op een dag de vijand te verslaan. Vandaag dan wel overwonnen door een mechanische kracht, kunnen wij geloven in een toekomst waarin we een overwinning kunnen afdwingen dankzij superieure mechanische kracht. Het lot van de wereld hangt ervan af.

Ik, generaal De Gaulle, momenteel in Londen, roep de Franse officieren en soldaten op, die zich op Brits grondgebied bevinden of die hier zullen aankomen, met of zonder hun wapens, ik roep de ingenieurs en de gespecialiseerde arbeiders van de wapenindustrie op, die zich op Brits grondgebied bevinden of die hier zullen aankomen, om in contact te treden met mij.

Wat er ook gebeurt, de vlam van het Franse verzet mag en zal niet doven.

Morgen zal ik, zoals vandaag, spreken op de radio vanuit Londen.


ma feb 18, 2013 11:06 am
Staf
Avatar gebruiker
Kevin

Geregistreerd:
za maart 27, 2004 7:12 pm
Berichten: 6992
Bericht Re: Vertaler Frans-Nederlands gezocht voor toespraak De Gaul
Bedankt voor de uitstekende aanvullingen, Mario!

_________________
Hoofdredacteur Artikelen TracesOfWar.com
STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee)

Schrijver van:
* Oorlogszone Zoo
* De boodschapper uit de hel
* Een rechter in Auschwitz
* Het masker van de massamoordenaar
* Kerstmis onder vuur
* Kolberg


ma feb 18, 2013 8:13 pm
Profiel WWW
Staf
Avatar gebruiker
Kevin

Geregistreerd:
za maart 27, 2004 7:12 pm
Berichten: 6992
Bericht Re: Vertaler Frans-Nederlands gezocht voor toespraak De Gaul
De vertaling staat online op: http://www.go2war2.nl/artikel/2870/Toes ... 6-1940.htm

Bedankt voor alle bijdragen!

Op dit topic mag een slotje.

_________________
Hoofdredacteur Artikelen TracesOfWar.com
STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee)

Schrijver van:
* Oorlogszone Zoo
* De boodschapper uit de hel
* Een rechter in Auschwitz
* Het masker van de massamoordenaar
* Kerstmis onder vuur
* Kolberg


di feb 26, 2013 10:26 pm
Profiel WWW
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op  
Forum gesloten Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 10 berichten ] 


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen

Zoek naar:
Ga naar:  
Alle rechten voorbehouden © STIWOT 2000-2012. Privacyverklaring, cookies en disclaimer.

Powered by phpBB © phpBB Group