Het is nu vr feb 03, 2023 2:44 am
Forum gesloten Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 232 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  Volgende
Reacties op 'Ter herinnering aan..' 
Auteur Bericht
Eisbein

Geregistreerd:
za nov 26, 2011 11:05 am
Berichten: 259
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
Arwanda 1465.

Ik lees in "Texel. Nederlands laatste slagveld." Auteurs Bartels en Kalkman plus het proces tegen Hoogerwerf:

Citaat.
Bij de strijd in de Eierlandse polder, die op maandag 9 april pas goed inzette, waren er drie Texelaars die (geheel of gedeeltelijk gekleed in militair uniform) aan de zijde van de Georgiers de wapens tegen de Duitsers hadden opgenomen. Voor zover bekend waren zij niet aangesloten bij de Texelse illegaliteit.
Gedurende enkele dagen en nachten vochten zij gezamenlijk met de Georgiers tegen de vanuit de polder 'Het Noorden' oprukkende Duitsers, die telkens werden teruggeslagen.

Toen echter op vrijdag 13 april de Duitse eenheden, ondersteund door artillerie, vlammenwerpers en pantserwagens, langs de Eerste Dwarsweg bij de boerderij 'Vruchtbaaroord' wisten door te breken, achten de drie Texelaars de tijd gekomen de strijd te staken en niet verder met de Georgiers mee terug te trekken.

Deze drie Texelaars, J. Schelfhout, zijn zwager A. de Jong en J. R. Donker, staken zich weer in burgerkleding en zochten dekking in een loopgraaf bij de Rode Kazerne, het woonhuis van Schelfhout.
Toen de Georgiers zich op zaterdag 14 april van het met bunkers beschermde vliegveld 'De Vlijt' gingen terugtrekken, hebben de drie zich aan de oprukkende Duitsers overgegeven, zich voordoende als onschuldige burgers die voor het oorlogsgeweld waren weggekropen.

Toch moesten zij mee naar het Duitse hoofdkwartier bij 'Texla' in Den Burg om een verhoor te ondergaan om hun aanwezigheid in de Georgische linies te verklaren. Bij dit verhoor hebben zij hun oorspronkelijke verklaring staande gehouden, waarop ze konden vertrekken.

Zij voegden zich bij hun familieleden die al eerder, na een avontuurlijke tocht vanuit Eierland, in Den Burg waren aangekomen. Mevrouw M. Schelfhout-de Jong heeft tijdens die tocht zelfs de Georgiers nog inlichtingen kunnen verschaffen over het aantal Duitsers dat zich reeds in de Noorderdijk had ingegraven, gereed voor de aanval op Eierland.
Zo leek dit avontuur tot een goed einde gekomen...

Op grond echter van een gerucht dat burgers in Eierland met de Georgiërs hadden meegevochten, begonnen de Duitsers een onderzoek waarbij enkele personen aan een verhoor werden onderworpen.

Onder hen was R. Schaap en zijn echtgenote, die beiden echter niet voor een kleintje vervaard bleken en wel wat wisten maar niets loslieten.
Ook kwamen de Duitsers terecht bij René Hoogerwerf, die onder bedreiging van een revolver uit angst prompt aan de Duitsers vertelde dat hij de drie met name genoemde Texelaars in uniform en gewapend aan de zijde van de opstandelingen had gezien.

Onwetend van dit 'verraad' gaven de drie Texelaars gevolg aan een bevel zich bij de Ortskommandantur in Den Burg te melden voor het verrichten van werkzaamheden. Zij werden prompt gearresteerd en op woensdag 18 april onder Duitse bewaking per Texelse boot naar Den Helder vervoerd. Op de boot maakten zij nog een praatje met enkele bemanningsleden, kennelijk in de overtuiging dat zij zich bij een volgend verhoor er ook wel uit zouden redden. Zij waren zich niets vermoedend volgens de T.E.S.O. bemanning nogal opgewekt.

Over de juiste gang van zaken ten aanzien van eventuele verhoren en beschuldigingen in het fort 'Erfprins' in de stelling Den Helder ontbreken nadere gegevens. Wel is komen vast te staan, dat zij de nacht van 18 op 19. april hebben doorgebracht in het z.g. 'provoosthuis' in het fort en de volgende dag - donderdag 19 april dus bij de schietbaan van 'Erfprins' zijn gefusilleerd.

Toen na de capitulatie van de Duitsers en de bevrijding van Texel op 20 mei 1945 de nasporingen naar deze drie Texelaars op niets uitliepen, plaatste mevrouw Schelfhout-de Jong op 30 juni en later nogmaals op 9 juli 1945 een advertentie in 'De Heldersche Courant' met het verzoek inlichtingen te verschaffen over 'Jozef Schelfhout, Andries de Jong en Jacob Donker, die, waarschijnlijk in de nacht van 18 op 19 april door de Duitsers van Texel zijn gehaald en vermoedelijk naar 'Erfprins' gebracht", aldus de tekst van de advertentie.

Naar aanleiding hiervan meldden zich bij de sectie III van het Militair Gezag in Den Helder de gezusters S. E. en J. A. Moens (de laatste heet echter Arends). Zij beweerden van Oberleutnant Hartman uit Wilhelmshaven en soldaat Karl Kols uit Berlijn vernomen te hebben dat de drie bewuste Texelaars ten overstaan van de gehele Duitse bezetting van het fort 'Erfprins' zijn gefusilleerd.

Onmiddellijk na het binnenkomen van dit bericht gaf op 20 juli het hoofd van sectie III opdracht aan de marechaussee J. Dingemanse, die ervaring had met en bekend stond voor zijn onvermoeibare naspeuringen naar slachtoffers van de Duitse terreur, zich op maandag 23 juli op 'Erfprins' te vervoegen om aldaar te zoeken naar de stoffelijke resten van de drie mannen. Het lag nu voor de hand dat deze zich in het fort zouden bevinden.

Diezelfde dag nog, 's middags om vier uur, werden de stoffelijke overschotten gevonden en de aangifte van het 'overleden bevonden' werd op 24 juli door J. Dingemanse te Den Helder gedaan.

Na het overbrengen naar de algemene begraafplaats te Huisduinen en vervolgens naar Texel vond aldaar op de algemene begraafplaats in Den Burg de officiële teraardebestelling plaats.

Schelfhout, De Jong en Donker waren drie van de 17 inwoners van de Eierlandse polder die het leven lieten tijdens de 'Russenopstand'.
Na de oorlog is R. Hoogerwerf, de man die tijdens het verhoor van de Duitsers door de mand was gevallen, voor dit verraad door het Bijzonder Gerechtshof in Amsterdam gevonnist met twee jaar gevangenisstraf met ontzegging uit beide kiesrechten en het recht tot het bekleden van ambten voor de duur van het leven. Dit ondanks het feit dat getuige R. Schaap betoogde, dat Hoogerwerf stellig geen verrader was, maar uit angst heeft gehandeld.
Einde citaat

Berechting.

BIJZONDER GERECHTSHOF AMSTERDAM (Vierde Kamer), 27 Februari 1946.
(Mrs. Ruys, Vliegen, Rohling, Kapt. t. Z. v. d. Berg en Lt. Kol. Boswijk).

In April 1945 op het eiland Texel aan Duitsche militairen toegeven, dat na te noemen personen als vrijwilligers streden aan de zijde der tegen de Duitschers in opstand gekomen Russische militairen.
Beroep op het ontbreken van opzet bij verdachte en op noodtoestand verworpen.
Bij de bepaling der strafmaat rekening gehouden met de omstandigheid, dat de Texelsche bevolking na den opstand op Texel groote vrees koesterde voor de represaillemaatregelen der Duitsche bezetting.

Procureur-Fiscaal Bijzonder Gerechtshof Amsterdam tegen Rene Hoogerwerf, landarbeider, wonende te Texel, gedetineerd in het Fort „Erfprins" te Den Helder, thans gedetineerd in het Huis van Bewaring I te Amsterdam.

Het Bijzonder Gerechtshof, enz.;
Gezien de stukken, onder welke de dagvaarding, namens den Procureur-Fiscaal, op den 30sten Januari 1946 aan verdachte in persoon uitgereikt;
Gelet op het onderzoek ter terechtzitting;
Gehoord de vordering van den Procureur- Fiscaal;
Gelet op de verdediging, door en namens verdachte in het midden gebracht;
0. dat verdachte is gedagvaard ter zake:
dat hij op het eiland Texel, althans in Nederland, althans daar of elders in Europa, in of omstreeks April 1945, in ieder geval gedurende den tijd van den op 10 Mei 1940 aangevangen oorlog van Duitschland tegen Nederland, als Nederlander in den zin van art. 83 Sr., opzettelijk gedurende den tijd van voormelden oorlog ten voordeele van den vijand aan een of meer Duitsche militairen heeft toegegeven, althans medegedeeld, dat J. P. Donker, Andries Jonker (in werkelijkheid genaamd Andries de Jong) en J. Schelfhout door hem, verdachte, in uniform gekleed en gewapend bij de Russen waren gezien, toen in Duitsche krijgsgevangenschap geraakte Russische militairen, welke in Duitschen dienst waren getreden, tegen de Duitschers in opstand waren gekomen en tezamen met enkele Nederlandsche vrijwilligers tegen de Duitschers streden en aldus
1. opzettelijk gemelde Donker, de Jong en Schelfhout heeft blootgesteld aan opsporing, vervolging, vrijheidsberooving, althans vrijheidsbeperking en/of eenige andere straf of maatregel, een en ander door of vanwege den vijand, althans diens helpers, althans een of meer personen als bedoeld in art. 21 van het Besluit Buitengewoon Strafrecht, welk feit den dood van gemelde Donker, de Jong en Schelfhout tengevolge heeft gehad;
2. opzettelijk gedurende den tijd van voormelden oorlog den vijand hulp heeft verleend in diens strijd tegen gemelde Russische militairen, welke een georganiseerde krijgsmacht hadden gevormd, welke niet langer was onderworpen aan het gezag van de vijandelijke mogendheid Duitschland en welke vijandelijkheden verrichtte tegen Duitschland in een gemeenschappelijken oorlog met Nederland.
O. dat ter terechtzitting — zakelijk gerelateerd — hebben opgegeven en verklaard:
de getuige Reyer Schaap:
dat verdachte en hij ongeveer half April 1945 door enkele Duitsche militairen zijn verhoord in verband met den door J. R. Donker, Andries Jonker en J. Schelfhout aan de Russen tijdens den opstand op het eiland Texel verleenden hulp; dat verdachte tijdens dit verhoor heeft toegegeven, dat Donker, Jonker en Schelfhout door hem, verdachte, in uniform gekleed en gewapend, bij de Russen waren gezien;
Jan Dingemanse:
dat hij op 23 Juli 1945 met behulp van vier gevangenen in het Fort „Erfprins" te Den Helder, een graf heeft blootgelegd, waarin na identificatie de lijken bleken te zijn geborgen van Jacob Reint Donker, Andries de Jong (veelal genoemd Andries Jonker) en Jozef Schelfhout;
Suzanna Elisabeth Moens:
dat zij op 17 April 1945 op het fort „Erfprins" te Den Helder drie gevangenen zag loopen, van wie een Duitscher haar mededeelde, dat dit Hollanders waren, die hadden meegevochten met de Russen op Texel; dat zij deze gevangenen den dag daarop niet heeft gezien met etenstijd en dat dezelfde Duitsche militair haar heeft medegedeeld, dat deze drie personen waren gefusilleerd en in een kuil geworpen;

Verdachte:
dat hij in de maand April 1945 in de woning van Schaap op het eiland Texel aan eenige Duitsche militairen heeft toegegeven, dat J. R. Donker, Andries Jonker (in werkelijkheid genaamd Andries de Jong) en J. Schelfhout door hem, verdachte, in uniform gekleed en gewapend bij de Russen waren gezien, toen in Duitsche krijgsgevangenschap geraakte Russische militairen, die in Duitschen dienst waren getreden, tegen de Duitschers in opstand waren gekomen en tezamen met enkele Nederlandsche vrijwilligers tegen de Duitschers streden; dat hij Nederlander is en dit altijd is geweest; dat hij wist, dat Duitschland alstoen met Nederland in oorlog verkeerde;
O. dat door den inhoud van vorenstaande verklaringen de daarin vermelde feiten en omstandigheden vaststaan en het Hof wettig bewezen acht en de overtuiging heeft bekomen, dat verdachte op het eiland Texel in April 1945, als Nederlander in den zin van art. 83 Sr., opzettelijk gedurende den tijd van den op 10 Mei 1940 aangevangen oorlog van Duitschland tegen Nederland, aan een of meer Duitsche militairen heeft toegegeven, dat J. R. Donker, Andries Jonker (in werkelijkheid genaamd Andries de Jong) en J. Schelfhout door hem, verdachte, in uniform gekleed en gewapend bij de Russen waren gezien, toen in Duitsche krijgsgevangenschap geraakte Russische militairen, welke in Duitschen dienst waren getreden, tegen de Duitschers in opstand waren gekomen en tezamen met enkele Nederlandsche vrijwilligers tegen de Duitschers streden en aldus opzettelijk gemelde Donker, de Jong en Schelfhout heeft blootgesteld aan opsporing. vervolging, vrijheidsberooving, althans vrijheidsbeperking en/of eenige andere straf of maatregel, een en ander door of vanwege den vijand, althans diens helpers, althans een of meer personen als bedoeld in art. 21 van het Besluit Buitengewoon Strafrecht, welk feit den dood van gemelde Donker, de Jong en Schelfhout tengevolge heeft gehad;

O. dat verdachte's raadsman heeft betoogd, dat verdachte het vereischte opzet tot het plegen van het ten laste gelegde misdrijf niet heeft gehad, doch het Hof dit beroep verwerpt, daar de verdachte, wetende dat hem bij het verhoor door Duitsche militairen vragen zouden worden gesteld betreffende handelingen van J. R. Donker, Andries de Jong(meestal Andries Jonker genaamd) en J. Schelfhout, en ondanks de hem uitdrukkelijk door getuige Reijer Schaap gegeven waarschuwing, dat hij „niet moest kletsen", heeft moeten en kunnen begrijpen en inderdaad ook begrepen heeft, dat hij, door op de hem betreffende die personen gestelde vragen bevestigend te antwoorden, de genoemde drie personen blootstelde aan opsporing en vervolging door den vijand;

O. dat verdachte's raadsman voorts nog heeft aangevoerd, dat verdachte, in aanmerking genomen diens bange natuur, in een noodtoestand heeft verkeerd, doch het Hof ook dit beroep verwerpt, daar uit niets is gebleken, dat zich bij het den verdachte door Duitsche militairen afgenomen verhoor omstandigheden hebben voorgedaan, die zelfs voor iemand met een bange natuur als verdachte , een overmacht opleverenden noodtoestand zouden hebben geschapen;

O. dat het aldus bewezene volgens de Wet strafbaar is, omdat het oplevert na te melden misdrijf;

O. dat verdachte deswege strafbaar is, omdat te zijnen aanzien geen strafuitsluitingsgronden zijn gebleken;

O. dat na te melden straf in overeenstemming is met den ernst van het gepleegde feit en de omstandigheden, waaronder dit is begaan, zooals een en ander ter terechtzitting is gebleken;

O. dat het Hof bij de bepaling van de strafmaat als verzachtende omstandigheid in aanmerking wil nemen, dat de Texelsche bevolking in het algemeen en de verdachte, die bang van natuur was, in het bijzonder, na den opstand op Texel groote vrees koesterde voor de represaillemaatregelen der Duitsche bezetting;

O. dat niet wettig en overtuigend is bewezen, hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen verklaard is aangenomen;

O. dat het Hof, gezien het uiterlijk voorkomen van verdachte ter terechtzitting, van oordeel is, dat verdachte tot werken in staat is;
Gezien de artt. 28, 57 Sr.;
Gezien de artt. 1, 2, 7, 8, 9, 26 en 28 van het Besluit Buitengewoon Strafrecht;
Rechtdoende:
Verklaart in voege en met uitzondering als overwogen wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte het feit, bij dagvaarding ten laste gelegd, heeft begaan en dat het aldus bewezene uitmaakt:
„Gedurende den tijd van den huidigen oorlog opzettelijk een ander blootstellen aan opsporing, vervolging, vrijheidsberooving of -beneming, eenige straf of eenigen maatregel door of vanwege den vijand, diens helpers of een persoon als bedoeld in art. 21 van het Besluit Buitengewoon Strafrecht, welk feit den dood tengevolge heeft gehad, meermalen gepleegd".
Verklaart het bewezene en verdachte des¬wege strafbaar.
Veroordeelt voornoemden René Hoogerwerf tot gevangenisstraf voor den tijd van twee jaren, met bepaling, dat deze straf geheel zal worden ondergaan in een Rijkswerkinrichting.
Verklaart niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd.
Spreekt verdachte daarvan vrij.
Ontzet den schuldige van het recht tot het kiezen en de verkiesbaarheid bij krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezingen, alsmede van het recht tot het bekleeden van ambten en het dienen bij de gewapende macht, voor den duur van het leven.


ma apr 20, 2015 3:35 pm
Profiel
Avatar gebruiker
arwanda1465

Geregistreerd:
za sep 18, 2010 8:40 pm
Berichten: 611
Woonplaats: Ergens in Nederland
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
Eisbein

Wederom hartelijk dank voor uw zeer uitgebreide aanvullende informatie op mijn
bijdrage m.b.t. de herinnering aan Jacob Reint Donker van zondag 19 april 2015.

_________________
Alles sal reg kom as ons almal ons plig doen


di apr 21, 2015 9:02 am
Profiel
Eisbein

Geregistreerd:
za nov 26, 2011 11:05 am
Berichten: 259
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
Arwanda 1465

Indachtig de door u gememoreerde Buis en Vlasman die op 11 april 1945 werden gefusilleerd, wil ik toch niet ongenoemd laten de andere slachtoffers die op die datum door fusilleren bij Zijpersluis ( gem. Zijpe) het leven lieten.

Blom, David (geb. 11). 12.1903)

Bons, Antonie Pieter (geb. 11.6.1921)

Bons, Dirk (geb. 12.6.1897)

Botterweg, Dirk (geb. 13.6.1916)

Cijfer, Robbert (geb. 14.9.1919)

Heeren, Jacobus Wilhelmus Johannes (geb. 17.8.1909)

Hollander, Bernardus (geb. 25.10.1925)

Hoogstraaten, Gerrit (geb. 6.6.1925)

Kan, Johannes Petrus van (geb. 10.12.1900)

Prins, Arie (geb. 24.3.1923)


wo apr 22, 2015 3:05 pm
Profiel
Eisbein

Geregistreerd:
za nov 26, 2011 11:05 am
Berichten: 259
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
In het bericht van Arwanda 1465 staat dat tijdens een huiszoeking bij Rutten een dagboek werd gevonden dat tot arrestatie van hem leidde. Jammer genoeg niet geheel correct, de arrestatie was een gevolg van een reeks van gebeurtenissen door het nonchalante gedrag met onderduikers, alles vermeld in “Het verborgen front” van A.P.M. Cammaert.

Op gevaar af dat het volgende mij als plagiaat wordt aangewreven plaats ik een scan omdat het geheel sprekender is dan een korte resumé.

M.J.A. Rutten stierf op 31 mei 1945 te Bergen-Belsen.
Dat moet na de bevrijding van het kamp zijn gebeurd.
Op 12 april benaderde de Duitse militaire Commandant van Bergen de Commandant van de geallieerde strijdkrachten om te praten over een plaatselijk wapenstilstand in verband met KZ Bergen-Belsen.
Hij deed dit om een verspreiding van tyfus te voorkomen die heerste in het kamp.
De achtergrond gedachte was om gevechten, met alle gevolgen van dien, rondom het kamp te voorkomen en de gevangenen binnen het kamp te houden.

Op 15 april ging de Duitse sprekende Britse Lieutenant D.A. Sington naar het kamp en informeerde de gevangenen dat de Duitsers verdwenen waren en de geallieerden het kamp hadden overgenomen. De beelden van de aangetroffen hel, 40.000 mannen en vrouwen in een extreme staat van verhongering en sterven, met zeer vele lijdende aan tyfus en 13.000 rond liggende lijken, gingen de wereld rond.

Scan.

Voorgeschiedenis.

In het vroege voorjaar van 1943 richtte aannemertimmerman P.H.M. Linssen uit Beegden in de plaatselijke bossen een klein kamp in voor vluchtelingen en onderduikers.
Het kampje was geen lang leven beschoren, want in april omsingelden Duitsers het bos.
De bewoners konden ternauwernood ontkomen.
Linssen liet zich door deze tegenslag niet uit het veld slaan.
In de bossen tussen Beegden en Baexem verrees een houten keet, bestemd voor enkele joden.
Voorts richtte hij een kamp in in de omgeving van "De Bedelaar" bij Haelen en nog een in de bossen tussen Beegden en Baexem bij het klooster Exaten.
Landbouwer W.H. Heber uit Heel bouwde in de buurt van zijn boerderij een schuilplaats voor zes onderduikers.

De twee kwamen spoedig met elkaar in contact en gingen samenwerken.

Ze ondervonden steun van M.J.A. Rutten uit Heel, C.H. Delissen uit Beegden, W.J. Meevissen uit Horn en R. Roosjen en F.W.G. Verbruggen uit Roermond.


Omdat er steeds meer verbindingen tot stand kwamen en de druk op jongeren en militairen toenam, liepen de kampen tegen de zomer vol.
Tientallen onderduikers, afkomstig uit de wijde omtrek en uit het westen van het land, vonden er onderdak.

Plaatselijke geestelijken als kapelaan L.J.A. Theunissen uit Grathem, kapelaan P.J.H. Coenen uit Heel en pater L.A. Bleijs uit Roermond namen de geestelijke verzorging voor hun rekening en zorgden voor boeken en huisraad.

Sommige jongeren namen het niet zo nauw met de eigen veiligheid en die van hun verzorgers.
Een groepje zong op een kermis in een nabijgelegen dorp luidkeels "en dat we onderduikers zijn dat willen we weten". In hun jeugdige naïviteit konden sommigen de drang naar avontuur en romantiek niet weerstaan.

Toen de plaatselijke leiders van de kort tevoren opgerichte duikorganisatie ervan vernamen, luidden ze de noodklok. Tijdens een districtsvergadering in de zomer werd besloten af te zien van het huisvesten van onderduikers in kampen.
Desondanks liep het toch nog mis.

De in Duitsland geboren en in Horn woonachtige stateloze J.J. Schmitz zwierf regelmatig door de bossen bij Haelen om er klein wild te vangen.

Het viel hem op dat zich steeds meer jongeren in de bossen bij "De Bedelaar" ophielden.

Een confrontatie kon niet uitblijven.
Schmitz had zich bedreigd gevoeld toen hij eens door vier personen met houten knuppels een eindje was gevolgd.

Hij ging op onderzoek uit en ontdekte dat de jongeren in een volledig ingericht kamp woonden.

Zijn bevindingen vertelde hij aan de N.S.B.-er G.H. Holla, een caféhouder uit Roermond en tevens afdelingscommandant van de Hulplandwacht, en aan het hoofd van de Roermondse politie, A. Roselle, die bij Holla op kamers woonde.

Schmitz had de jongeren met boomstammen zien sjouwen en water naar ondergrondse holen zien dragen.
Op verzoek van Holla en Roselle vervaardigde hij een plattegrond van het kamp met de precieze ligging. In juli bracht Roselle een bezoek aan de marechaussee in het rayon Heythuysen.

De commandant wimpelde zijn verzoek om het kamp op te rollen af met het argument dat het buiten zijn gebied lag. Een collega sloeg echter terstond alarm, toen hij Roselles verhaal vernam. Het bericht verspreidde zich als een lopend vuurtje. De vijfenveertig onderduikers ontruimden het kamp en vertrokken naar een ander. Bij de evacuatie werd gebruik gemaakt van de overvalwagen van de Roermondse politie.

De verwachte overval bleef echter uit en in augustus betrokken zesentwintig onderduikers opnieuw het kamp.
Toen kapelaan H.L.J. Janssen uit Horn dit hoorde, gelaste hij de onmiddellijke ontruiming van het onderkomen.

De districtsleiding was na de gebeurtenissen rond het kamp in de Heidense bossen tot het inzicht gekomen dat er te veel nadelen kleefden aan de huisvesting van onderduikers in kampen.

Begin september werd het kamp voor de tweede keer verlaten. De veertig bewoners vonden onderdak bij boeren en particulieren in de omgeving. Alleen in het kampje bij het klooster Exaten zaten begin september nog zes onderduikers.

Na zijn vergeefse pogingen de marechaussee van Heythuysen in te schakelen, klopte Roselle bij de Sipo-Maastricht aan.

Men had daar al meer inlichtingen ontvangen over kampen voor onderduikers in de bossen in Midden-Limburg.

Een ontslagen jachtopziener uit Haelen en twee inwoners van Beegden hadden waarschijnlijk informatie verschaft over de andere kampen bij Beegden en Haelen.

In de vroege ochtend van woensdag 8 september 1943 stuurde Strobel zijn manschappen, geassisteerd door enkele tientallen leden van de Ordnungspolizei uit Maastricht erop af.

De bossen tussen Haelen en Beegden moesten afgezet en uitgekamd worden.
Voorts stonden razzia's in Nunhem en Maasniel op het programma, want ook daar zouden zich onderduikers schuilhouden.
Om 5 uur in de morgen arriveerden zes auto's en een autobus van een garagehouder uit Echt bij de brug over de Roer in Roermond. Holla en Roselle voegden zich bij het gezelschap waarna men zich naar Hom begaf, waar twee commando's werden samengesteld.

Het ene, waarvan E. Elsholz, Roselle en Holla deel uitmaakten, trof bij "De Bedelaar" een leeg kamp aan.
In Nunhem en Maasniel kon het commando evenmin aanhoudingen verrichten. Het tweede, waartoe Strobel, Nitsch en Conrad behoorden, kamde de bossen vanaf het klooster Exaten tot voorbij Beegden uit.

Achttien personen werden gearresteerd, onder wie vier onderduikers uit het kamp, enkele kloosterlingen en onderduikers die zich in het klooster ophielden en enkele inwoners van Beegden.

Sommigen kwamen na enige tijd weer vrij; anderen verbleven tot ver in 1944 in het kamp Amersfoort en werden uiteindelijk naar Duitsland gedeporteerd.

Tijdens het transport naar Duitsland slaagden twee kampbewoners erin te ontsnappen. Een van hen had gedurende zijn verblijf in het kamp in het bos een dagboek bijgehouden.

Dat werd W.H. Heber en M.J.A. Rutten noodlottig.

Zij werden op 17 september opgepakt. Heber overleed op 25 maart 1945 in Mauthausen en Rutten op 31 mei 1945 te Bergen-Belsen. Zijn vader, L.J.A. Rutten, viel eveneens in Duitse handen. Hij verbleef tot 7 oktober 1944 in Amersfoort. Linssen, die de rest van de bezetting hoog op de lijst van gezochte personen stond, was tijdig ondergedoken.

Einde scan.


ma aug 03, 2015 4:10 pm
Profiel
Avatar gebruiker
Drentse Gerrit

Geregistreerd:
vr jul 26, 2013 2:06 pm
Berichten: 214
Woonplaats: Assen
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
Eisbein, bedankt voor de lezenswaardige aanvulling.

André, net je recente THA gelezen, bedankt en mooi dat je weer op het forum bent.

_________________
Zij waren jong, hielden van het leven,
zij hebben het geriskeerd, zij hebben het gegeven,
opdat het uwe mooi zal zijn.

Andre Boude, para operatie Amherst


di aug 04, 2015 5:46 pm
Profiel
Moderator
Avatar gebruiker
Jean

Geregistreerd:
vr jul 24, 2009 2:23 pm
Berichten: 1385
Woonplaats: Flanders Fields
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
Ik wil iedereen en in het bijzonder arwanda1465 even bedanken en feliciteren met de bijdragen in 'Ter herinnering aan'. We zijn de 50 pagina's voorbij en dit begint stilletjes aan een fantastisch naslagwerk te worden. De bijhorende info geeft een meerwaarde aan dit project en aan ons forum.

_________________
Ni dieu, ni maitre


zo nov 22, 2015 6:44 pm
Profiel
Avatar gebruiker
arwanda1465

Geregistreerd:
za sep 18, 2010 8:40 pm
Berichten: 611
Woonplaats: Ergens in Nederland
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
Jean schreef:
Ik wil iedereen en in het bijzonder arwanda1465 even bedanken en feliciteren met de bijdragen in 'Ter herinnering aan'. We zijn de 50 pagina's voorbij en dit begint stilletjes aan een fantastisch naslagwerk te worden. De bijhorende info geeft een meerwaarde aan dit project en aan ons forum.


Jean,

Dank, we zijn op weg naar pagina 100 ..... :wink:

Groet, André

_________________
Alles sal reg kom as ons almal ons plig doen


ma nov 23, 2015 2:34 pm
Profiel
Avatar gebruiker
Drentse Gerrit

Geregistreerd:
vr jul 26, 2013 2:06 pm
Berichten: 214
Woonplaats: Assen
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
André,

Net weer bijgelezen...Kuipers, Vegelin en Ekkers, tragische gevallen, maar weer mooi beschreven door jou!
Groot respect voor jouw speurwerk en constante bijdragen aan THA.

Groeten,

Gerrit

_________________
Zij waren jong, hielden van het leven,
zij hebben het geriskeerd, zij hebben het gegeven,
opdat het uwe mooi zal zijn.

Andre Boude, para operatie Amherst


di feb 02, 2016 3:56 pm
Profiel
Avatar gebruiker
arwanda1465

Geregistreerd:
za sep 18, 2010 8:40 pm
Berichten: 611
Woonplaats: Ergens in Nederland
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
Drentse Gerrit schreef:
André,

Net weer bijgelezen...Kuipers, Vegelin en Ekkers, tragische gevallen, maar weer mooi beschreven door jou!
Groot respect voor jouw speurwerk en constante bijdragen aan THA.

Groeten,

GerritGerrit,

At your service ....

Blij dat je weer, na een lange periode, terug bent op het forum ....

Groet, André

_________________
Alles sal reg kom as ons almal ons plig doen


di feb 02, 2016 10:45 pm
Profiel
Avatar gebruiker
Melting

Geregistreerd:
zo maart 03, 2013 8:26 pm
Berichten: 33
Bericht Re: Ter herinnering aan..
Arwanda1465, ik wil alleen even melden dat ik het erg knap vind dat je al deze informatie opduikt. Knap!
Mijn dank daarvoor.


wo mei 18, 2016 6:40 am
Profiel
Avatar gebruiker
arwanda1465

Geregistreerd:
za sep 18, 2010 8:40 pm
Berichten: 611
Woonplaats: Ergens in Nederland
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
Melting,

Graag gedaan, we zetten ook vandaag weer ons beste beentje voor .... :wink:

Groet,

André

_________________
Alles sal reg kom as ons almal ons plig doen


wo mei 18, 2016 11:35 am
Profiel
Avatar gebruiker
Drentse Gerrit

Geregistreerd:
vr jul 26, 2013 2:06 pm
Berichten: 214
Woonplaats: Assen
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
André,

Net weer bijgelezen! Indrukwekkend die bijdrages uit de begin periode van WOII.
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, groot respect voor jouw onderzoek en inzet!

Groeten,

Gerrit

_________________
Zij waren jong, hielden van het leven,
zij hebben het geriskeerd, zij hebben het gegeven,
opdat het uwe mooi zal zijn.

Andre Boude, para operatie Amherst


do mei 26, 2016 12:07 pm
Profiel
Avatar gebruiker
arwanda1465

Geregistreerd:
za sep 18, 2010 8:40 pm
Berichten: 611
Woonplaats: Ergens in Nederland
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
Gerrit,

Met dank....

Ook anno 2016 proberen we er iets moois van maken ...

Groet, André :wink:

_________________
Alles sal reg kom as ons almal ons plig doen


do mei 26, 2016 4:50 pm
Profiel
Avatar gebruiker
Drentse Gerrit

Geregistreerd:
vr jul 26, 2013 2:06 pm
Berichten: 214
Woonplaats: Assen
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
André,

Net je indrukwekkende verhaal over Werkman gelezen, een tragisch verhaal uit mijn regio.
Mocht je voor THA artikelen uit mijn regio foto's nodig hebben en geen of geen goede online kunnen vinden,
trek dan aan de bel, ik maak ze graag voor je.

Groeten,

Gerrit

_________________
Zij waren jong, hielden van het leven,
zij hebben het geriskeerd, zij hebben het gegeven,
opdat het uwe mooi zal zijn.

Andre Boude, para operatie Amherst


di jul 26, 2016 12:24 pm
Profiel
Avatar gebruiker
arwanda1465

Geregistreerd:
za sep 18, 2010 8:40 pm
Berichten: 611
Woonplaats: Ergens in Nederland
Bericht Re: Reacties op 'Ter herinnering aan..'
Drentse Gerrit schreef:
André,

Net je indrukwekkende verhaal over Werkman gelezen, een tragisch verhaal uit mijn regio.
Mocht je voor THA artikelen uit mijn regio foto's nodig hebben en geen of geen goede online kunnen vinden,
trek dan aan de bel, ik maak ze graag voor je.

Groeten,

GerritGerrit,

Dank voor het aanbod. Ik zal het zeker in gedachten houden.
Zodra de tijd daar is hoor je van mij.

Binnenkort een reactie via de andere kanalen ... :wink:

Groet, André

_________________
Alles sal reg kom as ons almal ons plig doen


di jul 26, 2016 2:50 pm
Profiel
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op  
Forum gesloten Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 232 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  Volgende


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen

Zoek naar:
Ga naar:  
cron
Alle rechten voorbehouden © STIWOT 2000-2012. Privacyverklaring, cookies en disclaimer.

Powered by phpBB © phpBB Group